כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

GOITEM מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ובכללם אתר GOITEM לפרסם את מדיניותה GOITEM (להלן :"האתר)". לאור זאת, החליטה WWW.GOITEM.CO.IL ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

ביחס לפרטיות המשתמשים והגולשים באתר GOITEMמטרת המדיניות הינה להסביר אודות נהלי במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או GOITEM וכן להבהיר מהו השימוש שעושה במידע הנאסף על ידה בעת השימוש באתר .

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש באתר לאלתר.

יובהר כי כל האמור במסמך זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

רישום לשירותים

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, GOITEM תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לשם אספקת השירותים או רכישת המוצרים, כאמור.


מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של GOITEM והם מצויים באחריותה. 

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול ויצטבר מידע על נהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר IP ועוד.
GOITEM תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת לצורך הגשמת מטרות המפורטות
להלן:

 •  לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר – כדוגמת (אך לא רק) פורומים, מבצעים ופעילויות שונות, אשר יוצעו מעת לעת באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, כמו גם לשנות או
  לצורך כך יהיה GOITEM לבטל שירותים ותכנים קיימים. יובהר כי המידע שישמש את בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. 
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
 • תפעולו התקין ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 • ליצירת קשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות  מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

GOITEM רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי ,בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
גלישה באתר מהווה את הסכמתך לשליחת המידע האמור, אולם תוכל לבטל הסכמה זו ולחדול מקבלתו בכל עת, זאת במידה ותמסור לחברה הודעה בכתב המפרטת את ביטול הסכמתך, כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

GOITEM לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר למעט במקרים המפורטים להלן:

 •  אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; 
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין GOITEM שתחייב את חשיפת פרטיך
 • אם תבצע באתר פעולה המנוגדת לדין
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; 
 • אם GOITEM תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורכי אימות פרטי הגולשים ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ומטעמי אבטחת מידע.

כאן המקום לציין כי דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies. כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של GOITEM שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי GOITEM. במהלך השימוש שלך בשירותים  אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים ו/או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של GOITEM ועל כן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

GOITEM מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies- במחשבך. הcookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות בcookies 

בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של GOITEM.

אבטחת מידע

GOITEM מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה, מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפי כך GOITEM לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891 – כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו  בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם סירב בעל המאגר למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ברור ובדרך
שנקבעה בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון במידע ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער בפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל האתר  [email protected]

או באמצעות פקס מס' 036398181 .

או בדואר למשרדי  GOITEMהמצויים בכתובת הבאה: המשביר 1 חולון

בנוסף אם המידע שבמאגרי GOITEM משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם גלולים במאגר (להלן:  – "פניה בהצעה מסחרית") הנך אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 שהמידע לדרוש בכתב המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

GOITEM רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דילוג לתוכן