כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

הקפאת תשלומים בתקופת משבר הקורונה

כל הפרטים על תשלומים בזמן הקורונה

הכתבה בשיתוף דקר ושות'- חברת עורכי דין, רחוב הארבעה 24, תל אביב טל: 03-6246555 | פקס: 03-5618619

הקפאת תשלומים בתקופת משבר הקורונה

האם ניתן להקפיא תשלומים לגני ילדים, לימודים פרטיים והשכלה גבוהה, חדרי כושר, שכר דירה בעסקים ותשלומים שבעקבות משבר הקורונה לא ניתן לקבל את השירות שבגינם שולמו ?

יתכן שכן, תחת הכלל, בהיעדר שירות אין תמורה.

מאת: עופר דקר, עו"ד (רו"ח):


התפרצות מגפת הקורונה והמגבלות שהוטלו על אזרחי מדינת ישראל הביאו את אותנו לברר את המצב המשפטי בתקופה שבה כתוצאה ממגבלות חיצוניות נמנע מצדדים להסכם לקיים את התחייבויותיהם החוזיות והאם חלה עליהם החובה להמשיך ולשלם תשלומים שונים, כגון: תשלומים לגני ילדים; תשלומי שכר לימוד וקורסים; תשלומי שכר דירה; תשלומים לחדר כושר וחוגים ושאלות נוספות הקשורות להשלכות של סגר וצמצום הפעילות במשק.

בפתח הדברים אביא בפניכם פסק הדין בענין "פוטירו גן פו בע"מ" של כב' השופט אברהם אליקים מבית משפט השלום בחיפה. אומנם מדובר בפסק דין של בית משפט השלום אשר אינו מהווה הלכה מחייבת אולם פסק הדין תואם את ההלכות שנקבעו בבית משפט העליון ובבתי משפט המחוזיים והוא תואם את רוח הזמן והמשבר אליו נקלענו.

פסק דין פוטירו גן פו בע"מ דן בהשלכות סגירת גני ילדים עקב מלחמת לבנון השניה שבה הוחלט שגני ילדים שאין בהם חדרים ממוגנים יסגרו. תחת זאת "פוטירו גן פו" הודיע להורי הילדים על הפסקת לימודים בגן. כתגובה, הורי הילדים ביטלו את התשלומים לגן. בעקבות ביטול התשלומים, פעלה הנהלת גן הילדים לגבות את התשלומים שההורים ביטלו באמצעים משפטים בהוצאה לפול ובבית המשפט.

בית משפט השלום מפי כב' השופט אברהם אליקים קבע כי: "מאחר שהתובעת מאשרת כי מלחמה אינה מהווה פטור מקיום חיוב חוזי, למעשה היא מודה כי הפרה את החוזה שבינה לבין הנתבעים בכך שהפסיקה את פעילות הגן; ולכן הנתבעים היו רשאים שלא לשלם את התשלום עבור תמורה שלא סופקה להם". בהמשך פסק הדין נקבע כי: "גישתה של התובעת אינה גישה הנתמכת בתום לב. התעקשות כי צד לחוזה ישלם את התשלום גם כשהצד האחר לא מספק תמורה הינה התעקשות חסרת תום לב".

לדעתי ניתן להסיק שהורי ילדים שרשמו את ילדיהם לגנים פרטיים, סטודנטים וחניכים במקומות לימוד שונים ומנויים לחדרי כושר ולמוסדות תרבות ופנאי שבתקופת משבר הקורונה לא מקבלים את השירות שבגינו שילמו, רשאים להקפיא את התשלומים הנ"ל תחת הלכות הסיכול שבדיני חוזים.

לעומת זאת, בעניין תשלומי שכר דירה, ניתן להסיק שלא ניתן להחיל את פסקי הדין הנ"ל על שוכרים של נכס מסחרי שנמנע מהם לעשות שימוש במושכר עקב צווי סגירה ו/או צמצום הפעילות העסקית במשק, גם בהנחה שנגיף הקורונה יוכר כאירוע מסכל, וזאת מאחר שהשוכר עדיין מחזיק במושכר וניתן לטעון שהוא עדיין עושה בו שימוש, על אף צווי הסגירה.

אולם, במקרים אלה ניתן לפנות למשכיר ולבקש הנחות או הקלות או דחייה בתשלומי שכר הדירה או להודיעה על פינוי המושכר. מומלץ כי הפניה תעשה בכתב אשר תתאר את המגבלה או הסיכול שנוצר ותבקש להקפיא את התשלומים בגין השירותים שלא סופקו ו/או השימוש שנמנע מהשוכר לעשות במושכר.

מהו מאורע מסכל:

אירוע מסוג: כלל ארצי- מלחמות, אינתיפאדות, פגעי טבע, משברים כלכליים עולמיים קיצוניים, אינפלציות קיצוניות וגבוהות, גורם או צד שלישי שמשפיע על קיום החוזה (כוח עליון). כולם יכולים לגרום לכך שביצוע החוזה אינו אפשרי או שניתן לבצע את החוזה אך ביצועו הפך להיות שונה באופן קיצוני ויסודי עד כדי שביצועו לא יעיל ולא כלכלי.

דיני הסיכול יחול גם על התוצאות של אירוע מסוים. כך למשל, נקבע שמלחמה במדינה ישראל הינו דבר צפוי. אולם, ההשלכות של המלחמה על חוזה ספציפי (כגון: אינפלציה גבוהה, צמצום משמעותי בהיקף הפעילות, נטישת לקוחות וכד', שהושפעו מהאירוע המסכל), אינן תמיד צפויות ולכן המאורע המסכל יכול שיחול על ההשלכות של המלחמה על החוזה.

במהלך השנים התגבשה פסיקה שלא הכירה בדיני הסיכול עד שכמעט הפכה לאות מתה ובפסיקה נקבע: "בענייני מלחמה ושלום הבלתי צפוי הוא לעולם בגדר הצפוי עבור אדם מישראל".

כתוצאה מפסיקה זו, בתי המשפט מצאו דרך אלטרנטיבית לדיני הסיכול, באמצעות הטלת חובת תום הלב על צד שעומד בדווקנות על קיום חוזה חרף העובדה שהצד השני לא יכול לקיים אותו כתוצאה מאירוע חיצוני ולא צפוי המונע ממנו לעמוד בהתחייבויותיו החוזיות.

חובת תום הלב בדיני הסיכול:

שיטה אלטרנטיבית לדיני הסיכול- כך שאם אחד הצדדים לחוזה עומד על קיום החוזה כלשונו, למרות שהתרחש אירוע מסכל – הוא מפר את חובת תום הלב בשל הדרישה לקיים את החוזה חרף האירוע המסכל.

במקרה אחר (פס"ד הרשקוביץ), שדן בביטול נופש בתורכיה עקב אזהרת מסע, נקבע כי: דרישתם של הנתבעת ושל צד ג' לקיים את ההסכם בכל מקרה, בהתעלם מן הנסיבות החיצוניות שנוצרו, גובלת בחוסר תום לב בקיום החוזה וספק אם היא ממלאת אחר הוראות סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. בפרשה זו, בית המשפט חייב את חברת הנסיעות בהשבת התשלום לתובע.

במקרה נוסף (פס"ד פוטירו גן פו בע"מ), שדן בביטול תשלומי הורים לגן ילדים בתקופת מלחמת לבנון השניה, נקבע כי: יש לשים את הדגש על התנהגות הצדדים בעת שמסתבר כי חל שינוי קיצוני בנסיבות הקשורות בחיובים הכספיים, כגון עקב פרוץ מלחמה. גישתה של התובעת אינה גישה הנתמכת בתום לב. התעקשות כי צד לחוזה ישלם את התשלום גם כשהצד האחר לא מספק תמורה הינה התעקשות חסרת תום לב… משלא סופקה התמורה החוזית במהלך חודש מלא,

רשאי היה מושך השיק כלפי הצד הישיר לעסקת היסוד שלא לשלם לו (לתובעת במקרה זה) את התשלום בגין אותו חודש.

התוצאה של חוסר תום לב בדיני הסיכול:

כפי שניתן ללמוד מפסקי דין שצוטטו לעיל, בתי המשפט חייבו צד לחוזה שעומד בדווקנות על קיומו חרף הידיעה כי המצב השתנה והורו על השבת תשלומים בשל חוסר תום ליבם.

סיכום ודעה:

המשבר השורר במשק, משבר הקורונה, הביא את הממשלה להוציא צווים לסגירת עסקים והוראות סגר חלקי שמונע מהמתקשרים בחוזים לעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות.

בנסיבות אלה אני סבור שמשבר הקורונה מהווה אירוע מסכל כאמור בדיני החוזים. גם אם משבר הקורונה עצמו לא יוכר כאירוע מסכל (כח עליון), אני סבור שהשפעתו והשלכותיו של וירוס הקורונה על הפעילות העסקית בישראל, משך הזמן שבו המשבר מנע פעילות עסקית, מהווה אירוע מסכל על פי דיני החוזים.

תחת ההנחה כי משבר הקורונה מהווה אירוע מסכל (כח עליון), להורי התלמידים והסטודנטים שלימודיהם הושבתו, לחניכים בפעילויות פנאי וחדרי כושר שהפסיקו את פעילותם, ולשאר צורכי השירותים שבתקופה זו אינם מקבלים את השירותים ששכרו, להודיעה לספקים ונותני השירותים על הפסקת התשלומים במהלך תקופה זו ולבקש כי ימנעו מחיובים במהלך התקופה.

לעניין תשלומי שכר דירה, לדעתי חל דין אחר וזאת מאחר שהשכור המשיך להחזיק במושכר גם במהלך תקופת הסגר ועל כן אני סבור כי עליו לשלם שכר דירה.

עם זאת, חובת תום הלב מחייב את המשכירים לגלות התחשבות עד כמה שניתן ובמידת האפשר לפרוס את תשלומי שכר הדירה בגין תקופת הסגר, שבה אין לעסקים הכנסות, לתקופה שבה המשק יחזור לפעילות עסקית.

בכל מקרה, מוטב שהפניה תעשה בכתב אשר תכלול כי בעקבות משבר שחל, תוך תיאור האירוע המסכל, אנו מבקשים לפטור אותנו מחיוב במהלך תקפה זו.

· רשימה זו מהווה מידע כללי בלבד ואינה מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

· לייעוץ משפטי בנושא וחוות דעת, ניתן לפנות לכותב בכתובת דוא"ל: [email protected]

דקר ושות'- חברת עורכי דין, רחוב הארבעה 24, תל אביב טל: 03-6246555 | פקס: 03-5618619

אחר ניסיונות איתור בעל זכויות היוצרים של התמונות ו/או הסרטון שפורסמו והופצו ברבים באתרנו, בעל הזכויות בהם אינו ידוע ועל כן לא ניתן כל קרדיט בצידם. בעל הזכויות במדיה הנ"ל רשאי לפנות למערכת להוספת קרדיט ו/או לבקש כי הפרסום יוסר.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של goitem

דילוג לתוכן